Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A Kormány 1009/2015. (I. 20.) Korm. határozata a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve meghirdetéséről

1. A Kormány – a Kárpát-medencében élők 1944–45-ben kezdődő, a Szovjetunióba kényszermunkára történő

internálásának 70. évfordulójáról történő méltó megemlékezés céljából – a 2015. évet a Szovjetunióba hurcolt

politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé (a továbbiakban: Emlékév) nyilvánítja.

2. A Kormány az 1. pont szerinti cél megvalósítására a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – javaslattevő,

véleményező és tanácsadói tevékenységet végző szervként – 2016. február 25. napjáig működő Emlékbizottságot

(a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

3. A Bizottság feladatkörében

a) javaslatot tesz a Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltak internálásának és Magyarország szovjet

megszállásának 70. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztő programok

szervezése, emléktáblák és emlékhelyek létrehozása, emlékművek állítása, dokumentum-, ismeretterjesztő és

játékfilm készítése, könyvkiadás, tudományos feldolgozások, kutatások, oktatási anyagok kiadása, emléktúrák

szervezése (a továbbiakban együtt: Programok) tekintetében a Kormány részére,

b) a Kormány Programokra vonatkozó döntésének megfelelően kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel

a Programok megvalósításával kapcsolatban,

c) részt vesz a Programok megvalósításához szükséges feladatok végrehajtása összehangolásában,

d) javaslatot tesz – a Kormány Programokra vonatkozó döntésének megfelelően – a Programokra megállapított

költségvetési források felhasználására.

4. A Bizottság elnöke az emberi erőforrások minisztere.

5. A Bizottság állandó tagja

a) az emberi erőforrások minisztere,

b) a belügyminiszter,

c) az igazságügyi miniszter,

d) a külgazdasági és külügyminiszter és

e) a honvédelmi miniszter

által delegált egy-egy személy, valamint

f ) a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és

g) a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára.

6. A Kormány

a) felkéri

aa) a Magyar Tudományos Akadémiát,

ab) a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságát,

ac) a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítványt,

ad) a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körét, valamint

ae) a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetét,

hogy egy-egy állandó tagot delegáljon a Bizottságba,

b) felkéri

ba) a XX. Század Intézet főigazgatóját,

bb) a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatóját, valamint

bc) a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökét

a Bizottság állandó tagjának.

7. A Bizottság állandó tagját eseti jelleggel a delegáló által kijelölt másik személy helyettesítheti.

8. A Bizottság ülésének állandó meghívottja a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete.

9. A Bizottság dönthet további tagok, szakértők meghívásáról. Szükség esetén a Bizottság elnöke eseti jelleggel

a Bizottság üléseire további személyek meghívásáról gondoskodhat.

10. A Bizottság elnöke, állandó és eseti tagjai a megbízatásukat díjazás nélkül látják el.

11. A Bizottság feladataival és működésével kapcsolatos szervezési és adminisztratív teendőket, ennek keretében

a Bizottság titkársági feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el.

12. A Bizottság a szervezetével és működésével kapcsolatos további szabályokat ügyrendjében maga állapítja meg.

13. A Kormány felhívja a VERITAS Történetkutató Intézetet a Kárpát-medencéből a GUPVI- és GULAG-lágerekbe

hurcolt magyar állampolgárok, internáltak, hadifoglyok és politikai rabok történetének feldolgozásával és

annak eredményeinek különböző formákban – így különösen évkönyvek, folyóiratok, konferenciák, kiállítások,

megemlékezések formájában – történő közzétételével kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

14. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Bizottság állandó tagjainak és meghívottjainak

felkéréséről, illetve meghívásáról gondoskodjon.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

15. A Kormány felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Szovjetunió területére elhurcolt és ott meghalt katonák

adatbázisának összeállításáról és annak az interneten, valamint könyv formájában történő közzétételéről

intézkedjen.

Felelős: honvédelmi miniszter

Határidő: 2016. december 31.

M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 4. szám 193

16. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Bizottság javaslata alapján készítse elő az Emlékév

keretében megvalósítandó Programokat részletesen bemutató előterjesztést, és gondoskodjon annak Kormány

részére történő benyújtásáról. Az előterjesztésben javaslatot kell tenni a szükséges források rendelkezésre állását

biztosító intézkedésekre is.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2015. február 28.

17. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

...megosztás
nemzetiség: