Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete ülésén napirendi pontként tárgyalta: “A nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolata, a további együttműködés lehetőségei” című nemzetiségi előterjesztést.

A téma tárgyalásán meghívott vendégként Kissné Köles Erika szlovén országgyűlési szószóló, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága alelnöke is részt vett, aki korábban 12 évig volt a szentgotthárdi városvezetés tagja, illetve a helyi szlovén nemzetiségi önkormányzat tagja és elnöke.

Kissné Köles Erika: – Nemzetiségekért is felelős önkormányzati tanácsnokként az alábbiakban osztom meg a témával kapcsolatos véleményemet.
Szentgotthárd Város Önkormányzata erőforrásként és értékként tekint a közigazgatási területén élő három nemzetiségi közösségre. Önkormányzatunk az Alaptörvényben és az ágazati jogszabályokban foglaltak szerint segíti, támogatja, erősíti a nemzetiségekhez tartozók identitásának megőrzését és továbbörökítését; biztosítja mindazokat a feltételeket, melyek a nemzetiségi lét megéléséhez, az egyéni és kollektív jogaik érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek. E szemléletet erősítve, a 2019 októberében megalakult új városvezetés egyik kiemelt feladatának tekintette a nemzetiségekkel való kapcsolattartást, a nemzetiségi ügyek kezelését, ezért személyemben nemzetiségi területtel is foglalkozó önkormányzati tanácsnokot választott meg.

Közvetítésemmel kerülhetett sor 2019 decemberében, az első kisebbségi önkormányzati választások 25. évfordulóján, az I. Nemzetiségi Kerekasztalra; nemzetiségi tanácsnokként fővédnöke lehettem a 2021 szeptemberében első alkalommal megszervezett „Határon innen és határon túl. Nemzetiségek Összefogásának Napja” című nagyszabású nemzetiségi rendezvénynek, de a nemzetiségi tanácsnok hathatós közbenjárásnak köszönhetően sikerült elérni azt, hogy minden évben, a városi költségvetésben elkülönített alap áll a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek számára, pályázható támogatásra. A nemzetiségi tanácsnok erős közvetítő a nemzetiségekkel folytatott párbeszédben, a nemzetiségi területen is végzett tevékenységemről minden év végén beszámolok a Tisztelt Testületnek!

A nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi civil szervezetek és intézmények jelenléte; a nemzetiségi identitást védő, fejlesztő, átörökítő működése, a nemzetiségi nyelv, kultúra és hagyományok ápolása, őrzése terén végzett tevékenysége erősítik, színesítik, gazdagítják Szentgotthárd város működését, oktatási, kulturális, gazdasági, vallási életét. Az általuk képviselt „másság” tolerálására elfogadóbbá teszik a többségi társadalmat. Elmondható, hogy városunkban nyugalomban, barátságban és békességben élnek a szlovén, német és roma nemzetiségi közösség tagjai. Örömteli, hogy városunkban már kialakult és jól működő hagyománya van a nemzetiségi nevelés-oktatásnak és hogy a nemzetiségi közösségek tagjai számára biztosított a nemzetiségi nyelvű hitélet.

Az Önkormányzat és a nemzetiségi szervezetek közötti együttműködés példás, de egyes területeken további előrelépésre van szükség:

1. Sajnálatos okok miatt 2020-ban megszűnt a német nemzetiségi önkormányzat városunkban, ezért lehetőségeinkhez mérten törekedni kell arra, hogy városunkban 2024-ben újra legyen német nemzetiségi önkormányzat.

2. Fontos lenne az Önkormányzat és az Országgyűlés Szlovén Nemzetiségi Szószólója közötti együttműködés hivatalossá tétele együttműködési megállapodás formájában!

3. Általában véve fontos lenne felülvizsgálni a kitüntetésekkel járó pénzjutalom összegét, de javaslatot teszek különös tekintettel a Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjjal járó pénzösszeg felülvizsgálatára! Jó lenne, ha a kitüntetés átadására a Refektóriumban, nemzetiségi műsorral egybekötött ünnepség keretében kerülhetne sor!

4. A gazdasági, turisztikai kapcsolatok, a vallási területen már meglévő együttműködés további erősítése, a működő kulturális kapcsolatok mélyítése érdekében javaslatot teszek testvérvárosi kapcsolat felvételére Szentgotthárd és Muraszombat között.

5. Lévén, hogy az idei évben SZENT GOTTHÁRD JUBILEUMI ÉV van, javaslatot teszek Szentgotthárd és Hildesheim között partnerségi kapcsolat felvételére.

6. Az egykori Kaszagyár területén a jövőben megvalósítandó fejlesztésnek fontos része kell, hogy legyen egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol a szentgotthárdi nemzetiségeknek is lesz helye, pl. NEMZETISÉGEK HÁZA.

7. Nagyon jó lenne, ha az újonnan elindult CityApp Szentgotthárd applikáció nemzetiségi vonatkozású tartalmakat is bemutatna nemzetiségi nyelven is: a városban működő nemzetiségi szervezetek, aktuális nemzetiségi programok!

8. A nemzetiségek szempontjából rendkívüli jelentőségű az idei esztendő, hiszen idén kerül sor a tavalyról elhalasztott népszámlálásra. Fontos lenne, ha a népösszeírás alkalmával a kérdezőbiztosok sorában nemzetiségi kötődésű személyek is megbízást kapnának!

szlovenszoszolo.hu

 

szentgotthárd szentgotthárd2

 

...megosztás