Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

Gratulálunk

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismeréséül kitüntetéseket, az emberi erőforrások minisztere művészeti kitüntetéseket adományozott. A díjazottak között a magyarországi nemzetiségek kultúráját, oktatását, közéletét támogató szakemberek, kutatók és művészek is szerepelnek. Kitüntetést vehettek át:

Kossuth-nagydíjat

Mécs Károly,

a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, aki a szekszárdi Magyarországi Német Színház számos előadásában színpadra lépett, kivételesen értékes, példaértékű művészi pályafutása során nyújtott, a színházi szakma nagyrabecsülését és a közönség szeretetét egyaránt elnyerő színpadi szerepformálásai, valamint szépirodalmi klasszikusaink filmes adaptációiban nyújtott felejthetetlen, nemzedékek számára meghatározó élményt jelentő alakításai elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést

Dr. Arsenios Kardamakis,

Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus és Magyarország közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe, valamint a hazai görög nemzetiség megmaradását és a görög ortodox identitás megerősítését mindenekelőtt az egyházi oktató-nevelő tevékenység kiszélesítésével szolgáló önzetlen munkája elismeréseként.

Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést

Dani Eszter,

a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának missziói irodavezetője, az Országos Református Cigánymisszió vezetője, a Solymári Református Egyházközség lelkésze a hátrányos helyzetben élők, különösen a romák érdekében végzett több évtizedes szolgálata, valamint a cigánymissziós lelkésztovábbképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként.

Dr. Székely János,

a Szombathelyi Egyházmegye püspöke a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálata, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést

Dr. Csúcs László Györgyné,

a Csepeli Lengyel Önkormányzat elnöke, az Országos Lengyel Önkormányzat volt elnöke, az Országgyűlés első lengyel nemzetiségi szószólója a magyar-lengyel barátság ápolását sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést

Bacsmai László,

a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa több évtizedes papi szolgálata során a Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkájáért.

Balogh F. András,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézete Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája, valamint a Kárpát-medence német nyelvű irodalmának kutatása terén elért eredményei elismeréseként.

Beke Mihály András

író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata sokoldalú újságírói és televíziós szerkesztői pályafutása, valamint a magyar-román kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként.

Dr. Bognár Zalán

történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a II. világháborús magyar hadifoglyok, valamint a málenkij robotra, illetve a Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

Miloje Branković,

Magyarország niši tiszteletbeli konzulja a magyar-szerb kapcsolatok fejlesztésében, különösen a magyar külgazdasági érdekek dél-szerbiai előmozdításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként.

Jordan Petkov Jordanov

Magyarország várnai tiszteletbeli főkonzulja a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, illetve a magyar kultúra támogatásában vállalt szerepe, valamint a Bulgáriában bajba jutott magyar állampolgároknak nyújtott konzuli segítsége elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta.

Ivanka Pavlova

költő, műfordító a magyar kultúra bulgáriai népszerűsítését szépirodalmi remekműveink bolgár nyelvre fordításával, illetve klasszikus szerzőinkről szóló publikációival szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Somos László,

a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke, a kaposfői Szent Vendel Plébánia plébánosa a szegény sorban élők, különösen a hátrányos helyzetbe került roma családok megsegítése érdekében végzett önzetlen lelkipásztori szolgálata elismeréseként.

Szidiropulosz Archimédesz,

a Trianon Kutatóintézet alapító elnöke, a Trianoni Szemle folyóirat alapító főszerkesztője, példaértékű szociológusi és pedagógusi pályafutása, különösen az 1940-es évek végén lezajlott görög politikai emigráció kérdéseivel, valamint Trianonnal kapcsolatos kutatásai elismeréseként.

Dr. Szondi György

József Attila-díjas költő, bolgarista, műfordító, szerkesztő a magyar identitás megőrzését, valamint kulturális értékeink népszerűsítését szolgáló alkotói, szerkesztői és kiadói tevékenysége elismeréseként.

Varga János

kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa a Budaörsön élő német kisebbség hagyományainak ápolása, illetve a település katolikus templomának és szakrális emlékeinek megóvása érdekében végzett, a rábízottakat több mint hat évtizede elkötelezetten szolgáló lelkipásztori tevékenysége elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést

Dimitru Achilleas

építőmérnök, szabadalmi ügyvivő, igazságügyi szakértő, az Achilles Kft. ügyvezető igazgatója a magyar-görög kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint a beloianniszi Szent Demeter, Szent Konstantin és Szent Heléna görög ortodox templom felépítésében vállalt szerepe elismeréseként.

Prof. dr. Kosztadin Veszelinov Gardev

történész, a Bolgár Kulturális Intézet volt igazgatója a magyar–bolgár tudományos kapcsolatok erősítése, valamint a két nép közös történelmi emlékeinek kutatása és dokumentálása terén elért eredményei elismeréseként.

Ernest Huska,

a Szlovák Műszaki Múzeum – Pozsonyi Közlekedési Múzeum igazgatója, Pozsony-Óváros Városrész Önkormányzata Kultúra és Kulturális Tevékenységek Osztályának megbízott osztályvezetője a magyar-szlovák kulturális kapcsolatok fejlesztését sokoldalúan szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként.

Dr. Issekutz Sarolta,

az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke a Magyarországon élő örmény származású közösség összefogásában, valamint kultúrájának és hagyományainak megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként.

Dr. Józan-Jilling Mihály,

a Tolna Megyei Balassa János Kórház belgyógyász-kardiológusa, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke a magyar–német testvértelepülési kapcsolatok bővítésében, valamint a Magyarországon élő német nemzetiség hagyományainak ápolásában és érdekeinek védelmében vállalt szerepe elismeréseként.

Káli-Horváth Kálmán,

a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Budapesti Református Cigány Szakkollégiumának igazgatója, szakmai vezetője a Budapesti Református Cigány Szakkollégium megalapítása, valamint működési koncepciójának kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként.

Nagy Alicja Maria

nyugalmazott újságíró, szerkesztő, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület volt elnöke a Magyarországon élő lengyel nemzetiség kulturális életében, illetve anyaországi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt szerepe, valamint újságírói-szerkesztői munkája elismeréseként.

Nagy Mária

a Magyarországi Szlovákok Szövetségének régi aktivistája, Piliscsév község egykori polgármestere Piliscsév fejlesztése, valamint a  helyi szlovák nemzetiség hagyományainak megőrzése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréseként.

Nedeljkov Milán

nyugalmazott elektromérnök, a Szerb Demokratikus Szövetség elnöke a rendszerváltoztatást követően a  nemzetiségi politika kidolgozásában, illetve a  hazai szerb kulturális képzési rendszerben betöltött szerepe elismeréseként. A Szerb Demokratikus Szövetség első elnökeként (1990-1993) a szerb nemzetiségi oktatásszervezés terén volt kiemelkedő szerepe.

Pecsenya Edit,

a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója a szlovák nemzetiségi nyelv oktatását szolgáló pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint a tankönyvkiadás területén folytatott szakmai és szervezőtevékenysége elismeréseként.

Antonio Picukarić

a zágrábi Klovićevi dvori Galéria igazgatója a magyar-horvát kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széles körű bemutatásához az Ars et virtus. Horvátország-Magyarország 800 év közös kulturális öröksége című kiállítás megvalósításához hozzájáruló munkája elismeréseként.

Radvai Teréz,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének mestertanára a hazai felsőoktatás, különösen a német nemzetiségi képzés területén végzett magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként.

Szabó Péter

eleki néptáncos, a népművészet mestere, az Eleki Román Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagja a román nemzetiségi hagyományok ápolását és továbbadását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

Szofilkánics Judit

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának volt elnöke, az Országos Ukrán Önkormányzat képviselője, nyugalmazott pedagógus a magyar-ukrán kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint az ukrán mint idegen nyelv oktatásának megszervezésében, illetve módszertanának kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként.

Szónoczki János Mihály

a Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese a Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepe, valamint kultúrájának ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Tanev Dimiter

a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke a Magyarországon élő bolgár közösség identitásának és kulturális örökségének megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Petra Vugrinec

művészettörténész, a zágrábi Klovičevi Dvori Galéria főkurátora és programvezetője a magyar-horvát kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széles körű bemutatásához az Ars et virtus. Horvátország-Magyarország 800 év közös kulturális öröksége című kiállítás létrejöttében vállalt szerepének elismeréseként.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést

Pisnjak Mária,

a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének magyar nyelvi szaktanácsadója a muravidéki magyar nyelvű oktatás, valamint a helyi közösség érdekében végzett szerteágazó tevékenysége elismeréseként.

Művészeti elismerések

Blattner Géza-díjat

Orosz Klaudia

látványtervező, kiemelkedő bábművészeti tevékenysége elismeréseként.

Herczeg Ferenc-díjat

Havasi János

újságíró, szerkesztő Herczeg Ferenc szellemi és irodalmi örökségét méltóképpen képviselő kiemelkedő fikciós és dokumentarista jellegű irodalmi, történeti teljesítménye elismeréseként. Havasi János regénye szolgált alapul Örök tél című, a málenkij robotot bemutató nagysikerű játékfilm forgatókönyvéhez.

Jászai Mari-díjat

Szabó K. István

kiemelkedő rendezői tevékenysége elismeréseként.

A színházi szakembernek már három rendezése is látható volt a Magyarországi Német Színházban (A repülő gyermek; Nő a múltból; A kis herceg).

...megosztás