Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

A szlovén Rábavidék térségfejlesztési programja

A szlovén Rábavidék térségfejlesztési programja

 

 

Magyarország Kormánya 2020. július 15-én tárgyalta és fogadta el a magyarországi szlovén Rábavidék térségfejlesztési programjának korábban elfogadott határozatának realizálódását egyértelműsítő döntését!
A támogatás segíti a Magyarországon élő szlovén nemzetiségi közösség gazdasági fejlődését, melytől munkahely teremtést is várunk, fő törekvésünk a fiatal generációk helyben tartásával szlovén nemzetiségünk nyelvének és kultúrájának megőrzése, a jövő generációk számára történő átörökítése és ezáltal Magyarország kulturális sokszínűségének gazdagítása! Köszönet Magyarország Kormányának a ránk figyelésért, melyre a jövőben is számítanak a szlovén Rábavidék nemzetiségi közössége mellett településeink önkormányzatai is.
“A Kormány 1411/2020. (VII. 15.) Korm. határozata
a szlovén Rábavidék térségfejlesztési program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás
felhasználásának feltételrendszeréről”

A Kormány 1618/2019. (X. 28.) Korm. határozata
a szlovén Rábavidék térségfejlesztési program megvalósításának támogatásáról
A Kormány,
figyelemmel a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló, 1992. november 6-án elfogadott Egyezményben (a továbbiakban: Egyezmény) foglaltakra, méltányolva a Muravidéken őshonos magyar nemzeti közösség gazdasági alapjainak fejlesztését szlovén állami forrásból támogató programot, továbbá
figyelembe véve az Egyezmény végrehajtását felügyelő, a Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XVII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról szóló 1150/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. melléklet 17. pontjában foglalt ajánlást,
1. egyetért a Rábavidéken élő szlovén nemzetiség számára gazdasági alapot teremtő, célzott, vissza nem térítendő költségvetési támogatást biztosító támogatási rendszer létrehozásával;
2. egyetért azzal, hogy a célzott támogatási rendszer alapját az Országos Szlovén Önkormányzat által 2018-ban elfogadott térségfejlesztési program képezze;
3. támogatja a szlovén Rábavidék térségfejlesztési programban megjelölt, alábbi fejlesztési célok megvalósítását:
a) a helyi gazdaság versenyképességét javító fejlesztések, különösen az őstermelők, mikro- és kisvállalkozások együttműködését, közös piacra lépését célzó beruházások megvalósítása, valamint az eszközállományuk és
termelési infrastruktúrájuk korszerűsítése,
b) helyi turisztikai attrakciók, termékek fejlesztése és a térségi marketing,
c) a hálózatos infrastruktúra (köz- és kerékpárutak, szennyvíz- és csatornahálózat, ár- és belvízvédelmi
létesítmények) fejlesztésére irányuló beruházások előkészítése,
d) a helyi önkormányzatok és intézményeik közfeladat-ellátásának minőségét javító beruházások megvalósítása,
e) a szlovén nemzetiségi hagyomány, kultúra és nyelv megőrzését szolgáló, együttműködésen alapuló
programok, a nemzetiségi önkormányzat és nemzetiségi civil szervezetek eszközbeszerzése;
4. a szlovén Rábavidék térségfejlesztési program célterületét képező települések körét az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) Alsószölnök/Dolnji Senik,
b) Apátistvánfalva/Števanovci,
c) Felsőszölnök/Gornji Senik,
d) Kétvölgy/Verica-Ritkarovci,
e) Orfalu/Andovci,
f) Szakonyfalu/Sakalovci,
g) Szentgotthárd/Monošter;
5. egyetért a szlovén Rábavidék térségfejlesztési programjának megvalósításához szükséges költségvetési támogatás biztosításával a 2020–2023 közötti időszakban, összesen legfeljebb 898 520 000 forint összegben;
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a szlovén Rábavidék térségfejlesztési programnak az 1–5. pontban rögzítettek figyelembevételével történő megvalósítása érdekében gondoskodjon.
9.
a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) az 5. pont szerinti költségvetési támogatás felhasználására dolgozza ki a hatékony és átlátható forrásfelhasználás szabályait, az irányítás és a végrehajtás szervezeti rendszerét, valamint a felhasználás ellenőrzését biztosító mechanizmust,
b) gondoskodjon az 1. pont szerinti támogatási rendszer működtetéséről, és annak során biztosítsa a koordinációt a feladatkörükben érintett miniszterek és az Országos Szlovén Önkormányzat bevonásával; Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2020. február 28.
a b) alpont tekintetében 2020. március 1-jétől folyamatos
felhívja a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy a pénzügyminiszter és a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával vizsgálja meg a 3. pont c) alpontja szerint előkészítendő beruházások Magyar Falu Program keretében történő megvalósításának lehetőségét;
Felelős: Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
pénzügyminiszter
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: folyamatos
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a szlovén Rábavidék térségfejlesztési program végrehajtásának előrehaladásáról, esetleges folytatásának indokoltságáról és az e határozatban rögzített vissza nem térítendő költségvetési támogatás felhasználásáról készítsen szakmai beszámolót a Kormány részére az Országos Szlovén Önkormányzat bevonásával.
a) b)
a 2020. évben legfeljebb 224 630 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára,
a 2021–2023 közötti időszakban összesen 673 890 000 forint biztosításáról a XV. Pénzügyminisztérium fejezet javára, az alábbi éves bontásban:
ba) a 2021. évben 224 630 000 forint,
bb) a 2022. évben 224 630 000 forint,
bc) a 2023. évben 224 630 000 forint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
Felelős: pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2024. május 31.
Orbán Viktor s. k.,

110875842_2623796151284104_740128267291659966_o 114584671_2623781707952215_6579736436286720244_o

...megosztás