Barátság – kulturális és közéleti folyóirat

Kormányzati elismerés a nemzetiségi kultúra gyarapítóinak

Balog Zoltán átadta a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat

A már nagy hagyományú Pro Cultura Minoritatum Hungariae kitüntetést idén az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán olyan személyeknek és szervezeteknek adományozta, akik, illetve amelyek kiemelkedő munkát végeztek anyanyelvük, hitük, kultúrájuk megőrzése és terjesztése terén. Soltész Miklós, az egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár és helyettese Fülöp Attila május 29-én a Pesti Vigadóban nyújtotta át a kitüntetéseket.

A Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2017. évi kitüntetettjei

A Biljana Néptáncegyüttes

a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként vehette át a díjat.

A Biljana Néptáncegyüttes tagjai a karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola jelenlegi s egykori tanulói, valamint tanárai. Az együttes 2003-ban, Major János vezetésével alakult meg. Hét alkalommal vettek részt anyaországi nyári tánctáborban, melyek során újabb és újabb eredeti bolgár néptánc-koreográfiákat sajátítottak el. Az anyaországi meghívások mellett felléptek többek között Szerbiában és Szlovákiában. Természetesen a hazai bolgár nemzetiségi rendezvényeknek is állandó résztvevői.

A Głos Polonii szerkesztősége

a magyarországi lengyelek történelmi és hagyományos kultúrájára vonatkozó ismeretek terjesztése, valamint a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként részesült a díjban.

A magyarországi Bem József Kulturális Egyesület által 1987-ben alapított újság jelenleg az Országos Lengyel Önkormányzat hivatalos lapja, a Polonia Węgierska negyedéves mellékleteként jelenik meg. A szerkesztőség feladatának tekinti a Bem egyesület működésének dokumentálását, a történelmi és hazafias hagyományok, valamint a magyar-lengyel kapcsolatok ápolását. Publicisztikáikban a minőségre és a hitelességre törekszenek, melynek eredményeként munkájukat a Lengyelek Világszövetsége 2011-ben a Lengyel Sajtó Egyesület Nívódíjával jutalmazta. A szerkesztőség idén ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját.

Jurinkovits József

számára a nyugat-dunántúli horvátok érdekében a közösségi életben és kultúrában végzett tevékenysége elismeréseként ítélték oda a díjat.

Jurinkovits József a nyugat-dunántúli térségben elsőként szervezett horvát énekkart 1989-ben, majd Fertőhomok településen tamburazenekart és tánccsoportot hozott létre a helyi horvát népzenei és tánckultúra felélesztése céljából. 1994-től segítette a Horvát Kisebbségi Önkormányzat létrejöttét, s ma is a Magyarországi Gradistyei Horvátok Egyesületének tagja. 2003-ban a fertőhomoki Horvát Kulturális Egyesület megalakulásában is tevékeny részt vállalt. A település kulturális és közösségi életének napjainkban is aktív szereplője.

A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör

a kislétszámú hazai ruszin nemzetiség kulturális örökségének megőrzéséért, valamint a közösségi élet területén végzett kiemelkedő munkájáért részesült az elismerésben.

A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör elődje a komlóskai pávakör 1970-ben alakult, és 1986 óta kisebb-nagyobb változásokkal énekel együtt. A többszörös aranyminősítéses és KÓTA-díjas, valamint Hodinka Antal-díjjal kitüntetett pávakör rendszeresen részt vesz – más események mellett – a ruszin közösségek és az Országos Ruszin Önkormányzat rendezvényein. A kórus által előadott népdal- és folklórkincset az együttes tagjai gyűjtik és dolgozzák fel. Műsoraikról CD- és DVD-felvételek is készültek. Tevékenységükkel, színpadi előadásaik révén, nem szűnő lelkesedéssel járulnak hozzá a hazai ruszin nyelv megőrzéséhez és ápolásához. Magyarországon kívül Kárpátalja és Szlovákia színpadjain is gyakori vendégek.

Lohn Zsuzsanna Éva

a hazai német nemzetiség nyelvének megőrzéséért, a nyelvtanítás módszereinek a jövő nemzedék pedagógusainak történő átadásáért kapta az elismerést.

Lohn Zsuzsanna Éva a tolnai németség kulturális örökségéből táplálkozva, a német nyelv tanításának és átadásának szenteli munkásságát. Kezdetben Pakson volt nyelvtanár, később a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége kultúráért és oktatásért felelős referenseként dolgozott. Jelenleg német nemzetiségi pedagógushallgatókat tanít a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. A nemzetiségi nyelv művelését a Bonnharder Nachrichten főszerkesztőjeként és a Neue Zeitung német nemzetiségi újság cikkírójaként is tevékenyen folytatja.

Nedró János András

a békési románság tánckultúrájának megőrzéséért és továbbadásáért, valamint a pedagógusként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tüntették ki a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjjal.

Nedró János András a gyulai Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium táncpedagógusa, valamint a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Dokumentációs és Információs Központjának alkalmazottja. A Magyar Táncművészeti Főiskolán 2008-ban szerzett táncpedagógusi diplomát. A magyarországi román néptánckincs átmentése, átörökítése érdekében diákjait lelkesítő, vidám, játékos és gyermekközpontú attitűddel tanítja. Táncrepertoárjában a román mellett magyar és más nemzetiségek táncai is szerepelnek.

A Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

a pilisi szlovákok népzenéjének és táncának, énekeinek és színpadi produkcióinak megjelenítéséért, és ezzel a szlovák kulturális hagyományok megőrzését célzó tevékenysége elismeréseként vehette át a díjat.

Az Egyesület fennállásának tíz esztendeje alatt egyedülállóan sokrétű kulturális, ifjúsági, egyházi, érdekképviseleti és anyanyelvi kiadói tevékenységet végzett a nemzetiségi utánpótlás-nevelés érdekében a magyarországi szlovák közösségben. Számtalan hazai és nemzetközi fesztiválon, versenyen képviselte már a hazai szlovákságot. Aranypáva népdalkórusuk háromszoros KÓTA-nagydíjas. Az Egyesület égisze alatt működik továbbá a Pilis Néptáncegyüttes, a Szlovák Éneklő Ifjúság és a Pilisi Trió is. Oszlopos tagja a pozsonyi székhelyű Szlovákok Világszövetségének és több hazai népművelő közösségnek is. Az egyesület csoportjai évente több mint száz – határon inneni és túli – fellépéssel büszkélkedhetnek. Több nemzetiségi kiadványt és hanghordozót is készítettek, publikáltak.

Ropos Mihály

a rábavidéki szlovén közösség mindennapjait és közösségi eseményeit megörökítő felbecsülhetetlen értékű fotódokumentációja elkészítését, valamint közösségépítő tevékenységét ismerték el a díjjal.

Ropos Mihály „fotókrónikás” közel hatvan éve dokumentálja a Szentgotthárd környéki hat szlovén falu lakosságának életét, és a felvételeihez kapcsolódó történeteket anyanyelven osztja meg a szlovén közösséggel. Közkinccsé tett fotói megőrzésére dokumentumtárat hozott létre. Szlovén monográfiákban megjelent fényképeiből itthon és az anyaországban is több kiállítást rendeztek. Életművével jelentősen hozzájárult a magyarországi szlovének kulturális örökségének megtartásához. A Szlovén Rábavidék közösségi életének és az anyaországi kapcsolatépítésnek ma is aktív szereplője.

A „Veseli Santovčani” Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

a Bács-Kiskun megyei szerb nemzetiség kulturális identitása megőrzéséért, folklórhagyományaik és néptáncuk népszerűsítéséért végzett tevékenységük elismeréseként vehette át a díjat.

A szerb hagyományok és a magyar népszokások ápolásával foglalkozó egyesület harmincegy éve kezdte meg működését. Évről évre megszervezik Hercegszántó hagyományos Húsvéti Bálját és a Tánctábort, melyben tevékeny szerepet vállal a közösség valamennyi tagja. 1992-ben arany minősítést nyertek „Sokác lakodalmas” című koreográfiájukkal. Eddig is már több nemzetiségi kötődésű díjjal tüntették ki őket. Eredményes működésük is hozzájárult ahhoz, hogy elnökük, Kózics Illésné Szent Száva-, valamint Hercegszántó Községért Díjban részesülhetett. Tánccsoportjuk rendkívül gazdag viselete is nagymértékben növelte a népszerűségüket. Az egyesület az egész megyében és országosan is sikerrel képviseli a hercegszántói szerb közösséget.

ProCult

...megosztás