Barátság – kulturális és közéleti folyóirat:
Magyarország népei kölcsönös
megismerkedését szolgáló folyóirat

DUNART.COM VI. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP / MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM / INTERNATIONAL SYMPOSIUM_SOMORJA / ŠAMORÍN

Sok szerettel várunk mindenkit a DUNART.COM6 nemzetközi művésztelep programjaira, Somorjára (Szlovákia).
Všetkých Vás pozývame na programy a vernisáž medzinárodného sympózia DUNART.COM6 v Šamoríne.
We cordially invite you to the programs of the international symposium DUNART.COM6 in Šamorín (SK).

A  DUNART.COM6 nemzetközi művésztelep hatodik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában, 2016. augusztus 11-21. között. A művésztelep egyik célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között, ahol egymás munkamódszerének, gondolkodásának megismerése által, új szellemi közösséget kívánunk teremteni.

A művésztelep minden évben tematikus, a hatodik találkozó címe és témája:

BELSŐ UTAKON”

Az út öröklött, kollektív tapasztalatokra épülő erőteljes szimbólumokkal bíró archetípus, így nem tűnik túlzásnak Heidegger kijelentése, miszerint „Minden út”, vagy ahogy Weöres Sándor írja: „Önmagam beutazása a mindenség beutazása”. A legtöbb művészeti műfaj nagyon szerteágazóan használja az úttal kapcsolatos kifejezéseket, metaforákat, melyek jó része közös kulturális tudatunk részét képezik. Az út életszimbólum, transz-perszonális és transzcendens jelkép, valamint a személyiségfejlődés, a tudás, az önismeret és az önmegvalósítás toposza is. Az út, mivel archetipikus kép, különösen alkalmas a személyiség lélektani vizsgálatára, segíthet az önmagunkról való tudás elmélyítésében, a tudatos és a tudattalan viszonyának feltérképezésében, mely szorosan összefügg lét- tapasztalatainkkal. Az út-elképzelés közel áll mindenhez, aminek kezdete és vége van. Ez mindenekelőtt életutunknak a születés és a halál által határolt egészére, de sok-sok apró szakaszára is vonatkozik. Az út-motívum újra és újra megjelenik csoportok és egész népek sorsában, sőt az emberiség történelme folyamán is, ahol egyetlen nagy útba torkollik egyéni élet ösvénye.

A művésztelep alkotói ezen gondolatokra reflektálnak a szimpóziumon készülő alkotásaikkal.

DUNART.COM6 medzinárodné umelecké sympózium sa usporadúva už po šiestykrát v čase 11. – 21. augusta 2016 v meste Šamorín. Prvoradým cieľom sympózia je vytváranie kontaktov v umeleckej spoločnosti medzi talentovanými domácimi a zahraničnými, medzi profesionálne uznanými a mladými usilovnými umelcami, a po vzájomnom osvojení si umeleckých pracovných metód a myslení vytvoriť nový intelektuálny spolok.
Sympózium je každoročne tematické. Názov a tematika šiesteho stretnutia je:

VNÚTORNÉ CESTY”

Cesta budovaná na zdedených kolektívnych skúsenostiach je symbolmi plný, mocný archeotyp, a preto vôbec nie je vyjadrenie Heideggera prehnané, že „Každá cesta“, alebo ako píše Sándor Weöres: „precestovanie svojím vnútrom je precestovanie univerzom„. Väčšina umeleckých smerov rozvetvene aplikuje výrazy a metafory týkajúce sa vnútornej cesty, a tie zväčša tvoria spoločné kultúrne vedomie. Cesta je životný symbol, transpersonálny a transcendentný znak a zároveň výrazný činiteľ tvorby osobnosti, znalosti, sebapoznania a sebarealizácie. Táto cesta, nakoľko je archeotypický obraz, je výrazne vhodná na skúmanie duše osobnosti, môže dopomôcť k prehĺbeniu sebapoznania a k zmapovaniu vedomých a nevedomých stavov úzko súvisiacich s existenčnými skúsenosťami. Cesta – je predstava blízko stojaca k všetkému, čo má začiatok a koniec. To sa vzťahuje predovšetkým na našu celoživotnú cestu ohraničenú od narodenia po pominutie, ale zároveň aj na jej viaceré krátke obdobia a momenty. Cesta ako motív sa znova a znova objavuje v osudoch jednotlivých skupín a celých národov, ba dokonca v osude historického procesu celého ľudstva, kde do obrovskej cesty ústi životný chodník každého jedinca. Tvoriví umelci sympózia na uvedené myšlienky reflektujú vo svojich tu vytvorených dielach.
The DUNART.COM6 international symposium will be held, for the sixth consecutive time, in the town of Šamorín on 11-21 August 2016. One aim of the artists’ colony is facilitating the establishment of contacts between talented artists both local and foreign, renowned and emerging; where, through acquaintance with each other’s methods and thinking, a new spiritual community is created. Each year, the artist’s colony revolves around a specific subject, the theme of the sixth meeting is:

ON THE ROADS WITHIN”

The road is an archetype built on hereditary, collective experiences, imbued with powerful symbolism, thus Heidegger’s quote does not seem to be an overstatement: “All is a road”, or, as Sándor Weöres put it: “exploring myself is exploring the world”. Most artistic genres use the expressions and metaphors related to the road in exceedingly diverse ways, the most of which form part of our common cultural consciousness. The road is a life-sign, a transpersonal and transcendent symbol, and moreover a topos of personal growth, knowledge, self-knowledge and self-realisation. The road, as it is an archetypal image, is especially suitable for the spiritual examination of the personality, thus can help in deepening our self-knowledge, mapping the interactions between the conscious and the unconscious- what is in close relation with our life-experiences. The road-imagination is close to all that has a start and an end. This has a connection, first of all, with the fragment of our life-paths delineated by birth and death, but also to a myriad of other small segments as well. The road-motif is ever-recurring in the fate of groups and of whole peoples, furthermore, is also present in the history of humanity as well, where the path of individual life merges into one large road. During the symposium, the artists of the colony reflect upon these thoughts with their works.

A művésztelep alkotói:
Tvoriví umelci sympózia:
Artists in symposium:


Sergej ANDREEVSKI (MK) festőművész / ak. maliar / painter
Voskresija ANDREEVSKA (MK) festőművész / ak. maliarka / painter 
Reshat AMETI (MK) festőművész / ak. maliar / painter
ESSE BÁNKI Ákos (HU) festőművész / ak. maliar / painter
BLAZSEK András (SK) képzőművész / výtvarník / artist
HORVÁTH Ágnes (HU) festőművész / ak. maliarka / painter 
KOPASZ TAMÁS (HU) képzőművész / ak. výtvarník / artist
MAJOROS Áron Zsolt (HU) szobrászművész / ak. sochár / sculptor
MAYER Éva (SK) képzőművész / ak. výtvarníčka / artist
MÁTYÁS Péter (HU) festőművész / ak. maliar / painter
GERLINDE PISTNER (D) festőművész / ak. maliarka / painter
Dick ROBERTS (USA) festőművész / ak. maliar / painter
SIPOS LEVENTE (HU) képzőművész / ak. výtvarník / artist
SZŰCS GÁBOR (SK) festőművész / ak. maliar / painter

A művésztelep programjai / Programy sympózia / Programs at symposium: 

2016.08.14., 18:00 / 14.08.2016, o 18:00 hod. / 14.08.2016., pm.

Egyéni bemutatkozó előadások és beszélgetések a művésztelep alkotóival / Individuálne predstavenie a rozhovor s umelcami sympózia /
Presentations and conversations by the artists from the symposium

Moderál / Moderuje / Moderator: 
BOTH Enikő (SK) médiaszakember / odborník médie / media specialist
Helyszín / Miesto konania / Venue:
Mozi clubPozsonyi út 27., Somorja / Bratislavská u. 27., Šamorín

2016.08.20., 19:30 / 20. 08. 2016, od 19:30 hod.

A művésztelep kiállításának megnyitója „BELSŐ UTAKON” címmel
Vernisáž výstavy sympózia s názvom „VNÚTORNÉ CESTY”
The opening of the exhibition of works by the artists og the symposium “ON THE ROADS WITHIN”

Megnyitja / Výstavu otvorí / Opening speach by:
BODA Bianka (SK)  művészettörténész / kunsthistorička / art historian
Zene / Hudba / Music:
KOTIERS András (SK) szaxofon / saxofon / saxofon
MAYER József  (SK) nagybőgő / kontrabasi/ double bass
A kiállítás a kiállításmegnyitó napján látható. / Výstavu možno pozrieť v  deň vernisáže. / Exhibition can be visited during the opening day.
Helyszín / Miesto konania / Venue: Korona Udvar, Fő u., Somorja  Nádvorie Korona, Hlavná u., Šamorín

                   20:30 / o 20:30 hod.
                   KISS Sámson Endre (HU) református lelkész “Keresztény spiritualitás – hova vezet ez az út?” című előadása kötetlen                             beszélgetéssel  / Predstavenie a neviazaný rozhovor s kalvínskym duchovným farárom Sámsonom Endre KISS-om (HU) na tému „Kresťanská spiritualita – kam vedie táto cesta?“ / KISS Samson Endre (HUN) calvinist pastor’s lecture: “Christian spirituality- where does this road lead?”, followed by an informal discusssion.
                  Helyszín / Miesto konania / Venue: Korona Udvar, Fő u., Somorja  Nádvorie Korona, Hlavná u., Šamorín

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/924870577641125/

A művésztelep szervezője és kurátora / Organizátor a kurátor sympózia / Organizer and curator of the symposium:
MAYER Éva (SK) Munkácsy-díjas képzőművész / výtvarníčka s Munkácsyho ocenením
e-mail: mayereva83@gmail.com, Tel.: +421 907 215 024+36 30 261 6307

Társszervezők / Spoluorganizátori:
Somorja Város – Mesto Šamorín
Hermész Német Magyar Kulturális Egyesület (HU)

A művésztelep védnökei / Patróni sympózia:
DOLÁN György (SK) festőművész / ak. maliar / painter
SOMORJAI KISS Tibor (HU/SK) képzőművész / výtvarník / artist

A művésztelep és kiállításának létrejöttét támogatták:

Realizáciu sympózia a vernisáže podporili:

Sponsors who supported the symposium :

Somorja Város-Mesto Šamorín

Nemzeti Kulturális Alap, www.nka.hu

Hermész Német-Magyar Kulturálsi Egyesület

Baráth Benjámin, Bárdos Ágnes, Stanislav Bubán, Csóka László, Domonkos Lívia, Czira Mária, Hertel Mária és cs. / rod. Hertelová,  Jakubecz László, Jávorka Anna, Katona András és cs. / rod. Katonová, Kausitz György és cs. / rod. Kausitzová, Mayer József és cs. / rod. Mayerová, Mayer Szilvia, Mészáros Péter és cs. / rod. Mészárosová, Pajor Péter, Pézman Andrea, Tallósi Béla, Sill Vince és cs. / rod. Sillová, Süli János és cs. / rod. Süliová, Špalek Terézia, Szabó Mihály és cs. / rod. Szabóová, Valacsay István, Šoltés Anna

Média / Média / Media:

Pátria Rádió

Paraméter

Csallóköz

Felvidék.ma

Új Szó
Dunszt.sk

Rozhlas a Televízia Slovenska

plakat DUNART.COM6 2016

...megosztás